NAŠE ČINNOST

Spolek Na Perutích - Roots network je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění.

Náš spolek byl založen v roce 2016 a vzal si za své šířit vzdělání a osvětu v oboru kulturním a kreativním a v oblasti udržitelnosti (kam patří EVVO, mediální vzdělávání, rozvoj myšlení, ale i duševní zdraví a well-being).

Organizujeme kurzy, semináře, projektové dny a "výchovné" koncerty pro MŠ i ZŠ, kroužky a letní a víkendové vzdělávací i pohybové akce pro děti, mládež i dospělé, organizujeme koncerty i akce pro odbornou i širokou veřejnost. Naším cílem je, rozvoj talentů (věříme, že každé dítě/dospělý má svůj talent).Zároveň podporujeme českou kulturu a české umělce. Připravujeme metodické materiály, obstaráváme materiál a pomůcky pro výuku. 

PROČ?Protože moderní doba je závratně rychlá, V počítačovém programu se chyby nedějí, nedostatky se objevují jen ve fázi, kdy se program vytváří, ale pak už funguje bez chyb. Dnešní člověk se pokouší být stejně výkonný a nesmí dělat chyby. To se dotýká jak nás dospělých, tak hlavně dětí. A stresu a depresí přibývá :(

Člověk má v sobě ale nejen racionalitu, ale i hloubku. Pro harmonický rozvoj je zapotřebí mít čas pro sebe, znát se, nechat žít i smysly a vědět, že jsme součástí přírody (tedy něčeho většího). Je potřeba se naučit naslouchat druhému, spolupracovat a najít v sobě své vlastní kvality, talenty a možnosti...Naše aktivity jsou proto zaměřeny (neučit se pro jedničky nebo čokoládu, ale proto, že mě to baví a naplňuje.)


Zakladatelé a výkonný výbor:


Ludmila

TŘEŠTÍKOVÁ

Předsedkyně výboru

Specialistka na vzdělávání, nositelka myšlenky Roots network,
garant rozvoje a vzdělávacích aktivit


Pavel

PEROUTKA

Místopředseda výboru

Profesionální hudebník a učitel, nositel myšlenky Na Perutích,
garant kulturních hudebních akcí


Poslání organizace:

J. W. Goethe: "Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: Kořeny a křídla.
Kořeny směřující do minulosti a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti."

Náš spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti celoživotního učení a všestranného rozvoje osobnosti. Jeho cílem je pomocí kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit soustavně a smysluplně působit na veřejnost a přispívat ke všeobecnému rozvoji osobnosti člověka, kreativitě, udržitelnému rozvoji a rozvoji občanské společnosti.

Základními účely spolku jsou:

 • Rozvíjení osobnosti dětí a mládeže a jejich klíčových kompetencí.
 • Získávání a předávání odborných poznatků laické i odborné veřejnosti.
 • Realizace vzdělávacích aktivit.
 • Realizace společenských, kulturních a dalších akcí k rozvoji osobnosti.

Tyto aktivity se týkají zejména oblasti podpory kulturního a kreativního odvětví, udržitelného rozvoje, rozvoje občanské společnosti, duševního zdraví a wellbeingu a dalších oblastí.

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • Realizace aktivit formálního i neformálního vzdělávání pro děti, žáky, mládež i dospělé
  vč. seniorů. Pořádání odborných kurzů, projektových dnů, vzdělávacích programů, kroužků, soustředění a táborů, seminářů, přednášek, workshopů, besed, konferencí a dalších aktivit.
 • Poskytování lektorských služeb.
 • Pořádání společenských, kulturních, sportovních, ozdravných a jiných akcí. Pořádání kulturních produkcí, výstav, veletrhů, festivalů, přehlídek a obdobných akcí.
 • Zřizování a provozování kulturně-vzdělávacích zařízení a center pro všestranný rozvoj osobnosti, včetně jejich správy.
 • Poskytování informačních, servisních a agenturních služeb.
 • Navazování spolupráce se spolky a organizacemi podobného zaměření v ČR i zahraničí.
 • Informační a poradenská pomoc občanům.
 • Pořizování materiálně-technického vybavení, pomůcek a didaktických a metodických materiálů pro kulturně-vzdělávací aktivity a rozvoj osobnosti, pro užití spolku i jejich poskytování a pronájem třetím stranám.

Nejvyšší a statutární orgán je výkonný výbor. Výkonný výbor má 2 členy: je složen z Předsedy výkonného výboru (Ludmila Třeštíková) a Místopředsedy výkonného výboru (Pavel Peroutka). Každý člen  výkonného výboru jedná za spolek samostatně, jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku, činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek.

Dle Stanov Na Perutích-Roots network, z.s.
Aktuální znění bylo schváleno Městským soudem 1.5.2022 

U ZRODU NAŠEHO SPOLKU STÁLA MYŠLENKA SPOLUPRÁCE  - SÍTĚ PRO VŠESTRANNÝ ROZVOJ OSOBNOSTI